Образци на необходимите документи отнасящи се за РАБОТОДАТЕЛИТЕ
(*Предоставените документи са във формат DOC и XLS)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Съдебна регистрация – препис от решението на съответния съд или нотариално заверено копие.
2. Актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие.
3. Удостоверение за регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност.
4. Удостоверение за регистрация в Единен държавен регистър на стопанските субекти “БУЛСТАТ”.
5. Удостоверение за липса на данъчни задължения.
6. Удостоверение за липса на задължения за задължителни осигурителни вноски.
7. Декларация, че по отношение на лицата не е постановено решение по чл. 630 и чл. 631 от Търговския закон, както и че не е вписано решение за ликвидация.
8. Декларация, че са наели всички свои работници и служители по трудово правоотношение и/или по договори за управление.
9. Декларация, че фирмата отговаря на изискванията на чл 36 а, т. 1 и т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /както и при всяка заявка за ваучери за храна/.